H
G
B

El Lissitzky: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf